Verhuurvoorwaarden Solex verhuur Sloten

Let op: Op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen, houd hier rekening mee.

Door deelname aan een rit gaat men ten alle tijde akkoord met de huurvoorwaarden!

Artikel 1
De huurder wordt geacht de solex/chopper in goede staat te hebben ontvangen. Solex Sloten wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd. 

Artikel 2
a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan Solex Sloten voldoen. De solexen zij wa verzekerend met een eigen risico bij een schuldschade bedraagt € 175,= per gebeurtenis en dient door de huurder na het voorval bij inlevering aan de verhuurder te worden voldaan respectievelijk vindt verrekening van de waarborgsom plaats. Het bedrag van cascoschade aan de Solex zal na expertise aan de huurder in rekening worden gebracht.
Bij het verlies of beschadiging van de te beschikbaar gestelde goedgekeurde helm
dient er €60,- worden afgerekend.

b. Het rijden van een solex is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs of een geldig bromfietscertificaat. AM,A of B

Artikel 3
Huurder en medehuurders dragen ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder en medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 4

Solex Sloten is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Solex Sloten op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5
Solex Sloten is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de solex €1100,en Chopper €2250,- daar deze door Solex Sloten niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 7
De huurder zal als een goede beheerder de hem/haar verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken en de verkeersregels te respecteren.

Artikel 8
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht.

Artikel 10
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

  1. Alcoholhoudende drank, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden tijdens de huurperiode te nuttigen.
  2. De trottoirbanden op en af te rijden.
  3. Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
  4. Een of meerdere personen te vervoeren mits dit aangeven is door verhuurder.
  5. Langdurig stilstaan met een draaiende motor van de solex, hierdoor verbranden de banden; dit valt
    onder het eigenrisico

Artikel 11
Het huren van een voertuig geschiedt op eigen risico. Solex Sloten is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 12
annulering binnen 72 uur voor aanvang van de tocht, geldt de volledige huursom.

Artikel 13
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

De huurder verklaard dat hij of zij in het bezit is van AM, A Of B en akkoord gaat met de voorwaarden.